Apollo7.hu - Meta-kereső
Jegyzék Live-keresés Segítség
Általános Üzleti Feltételek (ÁÜF) a Sharelook katalógusban való regisztrációhoz
Kérjük olvassa el figyelmesen a feltételeket, mielőtt bejegyeztetné weboldalát.

A Sharelook katalógus szolgáltatója

Sharelook Internet Services GmbH
Glockengiesserwall 17
D-20095 Hamburg
Németország
Tel: +49-231-7280644
Fax: +49-231-7280666
eintrag@sharelook.de
a következőkben Sharelook.

A Sharelook katalógust manuálisan állítjuk össze, aktualizálását és karbantartását egy elkötelezett és kompetens szerkesztői csapat végzi. Ennek eredményeképp a katalógus manuálisan gondozott termék, magas aktualitási szinttel és minőséggel.

A Sharelook ügyfelei kétféleképpen jegyeztethetik be weboldalaikat ebbe a katalógusba, egyrészt a költségtérítéses Sharelook-Express-Service segítségével, másrészt a standard regisztrációval.

A Sharelook-Express-Service előnye, hogy weboldalát öt munkanapon belül ellenőrizzük és adott esetben rögtön az ellenőrzés után felvesszük a Sharelook katalógusba. Az árlista szerinti regisztrálási díj a benyújtott weboldal azonnali ellenőrzéséért (Express-Service) esedékes és a Sharelook katalógusba való felvételtől függetlenül felszámításra kerül. Maga a katalógusba való felvétel díjmentes.

A standard regisztrálás során a weboldal ellenőrzése nyolc héten belül megtörténik. Szerkesztőink rutinszerűen ellenőrzik az összes weboldalt a katalógusunkban, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy azok megfelelnek a közzétételi feltételeknek. Sharelook az összes olyan weboldalt eltávolítja a katalógusból, amely valamelyik feltételnek nem felel meg.

Amennyiben az ügyfél felhasználó, úgy nincs lehetősége a távértékesítés szabályai szerinti visszavonásra, mivel a Sharelook-ba való gyors bejegyzés kérelmezésével az azonnali teljesítést kéri ( PTK 3. szakasz, 312. §).

1. Érvényességi terület
A Sharelook a Sharelook-Express-Services és a standard regisztrálás keretén belül az összes teljesítést kizárólag ezen Általános Üzleti Feltételek szerint végzi. Az ügyfél ettől teljes mértékben, vagy részben eltérő általános üzleti feltételeit nem ismerjük el, hacsak ezekhez írásban kifejezetten hozzá nem járultunk. Ezen üzleti feltételek akkor is kizárólagosan érvényesek, ha teljesítéseinket az ügyfél ellenkező értelmű üzleti feltételeinek ismeretében, fenntartás nélkül végezzük el.

2. Szerződéskötés
A szerződés létrejötte egyrészről az ügyfél Sharelook-Express-Service-re, vagy standard regisztrálásra vonatkozó kérelme, másrészről a Sharelook visszaigazoló E-mail-je által jön létre.

3. Teljesítési kötelezettségek

3.1 A Sharelook az ügyfél weboldalát a közzétételi feltételeknek való megfelelés esetén felveszi a Sharelook katalógusba (v.ö. 5. pont).

3.2 Sharelook egy szerkesztővel ellenőrizteti a weboldal közzétételi feltételeknek való megfelelését.

3.3 Amennyiben nem felel meg a feltételeknek, az ügyfelet E-mail útján értesítjük arról, hogy weboldalának katalógusba való felvétele nem történt meg.

3.4 A Sharelook a katalógusba való felvétel esetére a következő jogokat tartja fenn:

 • A bejegyzés címének, értékelésének és kategorizálásának meghatározása,
 • Az összes oldalértékelés szövegezésének és tartalmának ellenőrzése; valamint
 • A katalógusba felvett weboldal katalógusból való eltávolítása, más kategóriába vagy alkategóriába való átsorolása, valamint címszavak, kommentárok és megjegyzések bármikor, ok megadása nélkül való módosítása vagy eltávolítása.
 • A Sharelook az Ön weboldalának értékelésével és kategorizálásával kapcsolatos összes jog, jogcím és érdek egyedüli tulajdonosa (szellemi tulajdon).
3.5 A Sharelook fenntartja magának az oldalak katalógusba való felvételével kapcsolatos döntés egyedüli jogát. Nem garantálja az Ön weboldalának a katalógusba való felvételét.

3.6 A Sharelook bármikor jogosult arra, hogy a teljes weboldalt kitörölje a katalógusból, amennyiben már nem tekinti teljesültnek a közzétételi feltételeket.

3.7 Az ügyfél felelős azért, hogy az adatok, melyeket a Sharelook rendelkezésére bocsátott, helyesek és hiánytalanok.

3.8 Az ügyfél kötelezi magát arra, hogy az összes tartalmat, amely az ő internetes oldalain közzétételre kerül, egyértelműen sajátjaként jelöli (impresszum). Sharelook előrelátóan utal arra, hogy az ügyfelet törvény kötelezi a jelölésre, amennyiben és amíg oldalainak tartalma a TDG (teleszolgáltatásról szóló törvény) ill. a médiaszolgáltatásról szóló államszerződés (MDStV) szerinti felelősség alá esik. Az impresszum tartalma részben a szolgáltató tevékenységétől és társasági formájától függ. Az ügyfél maga tájékozódik a számára irányadó előírásokról. Az ügyfél az Interneten való jelenléttel, a megjelenő címoldalakkal és E-mail-címének nevével nem véthet a törvény tilalmai, az erkölcsös magatartás és harmadik személyek jogai (védjegyoltalom, névhasználat joga, szerzői jog, adatvédelmi jogok stb.) ellen. Az ügyfél különösen kötelezi magát arra, hogy nem kínál vagy enged kínáltatni pornografikus tartalmakat, ill. nyereségszerzésre irányuló olyan szolgáltatásokat, melyek pornografikus és/vagy erotikus jellegű tartalommal bírnak (pl. meztelen képek, peepshow-k stb.). Ez ugyancsak vonatkozik a hekker-eszközök illegális kínálatára vagy jogsértőnek ható, ill. jogszabálysértő szolgáltatásokra. Az ügyfél internetes jelenlétét nem adhatja meg keresőkben, ha a megadott címszavakkal a törvény tilalmai, az erkölcsös magatartás és/vagy harmadik személyek jogai ellen vét.

3.9 Az ügyfél felmenti a Sharelook-ot, a Sharelook alkalmazottait és a teljesítés során igénybe vett megbízottait harmadik személyek olyan kártérítési igényei, valamint az összes olyan ráfordítás alól, melyek az ügyfél és/vagy egy teljesítés során igénybe vett megbízott a 3.7. sz. pont elleni vétségből adódóan keletkeznek.

3.10 Az ügyfél és harmadik személyek közötti jogvita keletkezése ill. folytatása esetén a Sharelook jogosult arra, hogy az ügyfél web-en való jelenlétét a katalógusban teljesen vagy részben zárolja, amíg a harmadik személyek általi kifogások visszavonás útján nem tisztázódnak.

3.11 A Sharelook ezen Álatlános Üzleti Feltételek korlátozása nélkül kifejezetten kijelenti, hogy nem nyújt garanciát az ügyfél weboldalát látogatók számára, valamint a szolgáltatás használata révén keletkező esetleges forgalomra.

4. Költségek

4.1 A standard regisztrálás díjmentes.

4.2 Az ügyfél minden, általa beküldött weboldalért köteles kifizetni a mindenkor érvényes árlista szerinti regisztrálási díjat. A fizetési kötelezettség független attól, hogy a weboldal ténylegesen felvételre kerül-e a katalógusba. A díj akkor is fizetendő, ha a weboldal a közzétételi feltételek nem teljesítése miatt nem kerül a katalógusba. Amennyiben az ügyfél egy visszautasítás után újból regisztráltatja a weboldalát, úgy a regisztrálási díj újfent esedékessé válik.

4.3 Az ügyfél a regisztrációs folyamat során köteles megadni egy érvényes hitelkártya-számot, valamint engedélyezni, hogy a hitelkártya a szolgáltatás aktuális díjával terhelődjön, amint a fizetési megbízás kitöltésre került. Az ügyfél választhat, hogy a díjat a Sharelook által küldött csekken, vagy előzetes átutalással fizeti.

4.4 Az ügyfél akkor is fizetésre kötelezett marad, ha olyan oldalt nyújt be felvételre, amelyik már szerepel a Sharelook katalógusban, ill. ha módosítási kérelmet nyújt be.

4.5 Az összes díj Euro-ban fizetendő.

5. Közzétételi feltételek

5.1 Alapvető feltételek
Az oldal német nyelvű legyen;

 • Az oldal német nyelu legyen;
 • Az oldalnak tartalmaznia kell a Sharelook megítélése szerinti eredeti tartalmakat, és nem szabad közvetlenül vagy linkek révén hozzáférhetővé tenni olyan tartalmakat, melyek más fél jogait korlátozzák vagy sértik;
 • Az oldal Sharelook megítélése szerint nem szolgáltathat vagy tehet linkek révén hozzáférhetővé olyan oldalakat, amelyek: elismert ifjúságvédelmi rendszer által nem védett pornográf oldalak; illegális tevékenységek terjesztésére vagy támogatására szolgáló anyagok, valamint rasszista, rágalmazó vagy egyéb sértő anyagok vagy más módon jogellenes tartalmak
 • A weboldalnak kielégítő többletértékkel kell bírnia;
 • A weboldal legyen a hét minden napján és a nap huszonnégy órájában elérhető;
 • A weboldal nem tartalmazhat töredékes tartalmakat és megszakadt kapcsolatokat, valamint
 • nem lehet tükrözött oldal (mirror site) ill. nem vezethet másik weboldalra. 5.2 Kiegészítő feltételek
  A Sharelook kivételes esetekben saját belátása szerint dönt arról, hogy az ügyfél weboldala az összbenyomás alapján illik-e a Sharelook katalógusába.

  6. Felelősség

  6.1 Sharelook kizárólag abban az esetben vállal felelősséget, ha a Sharelook-ot magát, a teljesítés során igénybe vett megbízottját és/vagy törvényes képviselőit magatartásukban szándékosság vagy súlyos gondatlanság terheli. Mindez nem vonatkozik a szerződés alapvető kötelezettségeinek (kardinális kötelezettségek) megszegésére. Ebben az esetben a Sharelook a szerződéskötés időpontjában előrelátható kárért felelősséget vállal.

  6.2 Vagyoni károk esetén közvetett károkra vonatkozóan egyszerű gondatlanság esetén a Sharelook kizárja a teljesítés során igénybe vett megbízottjának és/vagy törvényes képviselőinek felelősségét, különösen ami a hiányosság következtében keletkezett károkat, előre nem látható károkat, nem előrelátható károkat, valamint az elmaradt hasznot illeti.

  6.3 A felelősségvállalás korlátozás nélküli egy felhasználó életének, testének vagy egészségének gondatlanságból elkövetett veszélyeztetésére vonatkozóan.

  6.4 A 6.1-tól 6.4-ig tartó pontok magukba foglalják mindazon szerződéses és törvényes igényeket, melyek ebből a megállapodásból, ill. az Express-Service használatából következnek.

  7. Az Ön adatainak felhasználása

  7.1 Sharelook a Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG) 33. § alapján rámutat arra, hogy a személyes adatok a szerződés végrehajtásának keretén belül tárolásra kerülnek.

  7.2 A Sharelook kifejezetten felhívja az ügyfél figyelmét, hogy az adatvédelem a technika jelenlegi állása szerint nem biztosítható teljes mértékben olyan nyilvános hálózatokon belüli adatátvitelnél, mint például az Internet. Az ügyfél tisztában van azzal, hogy a szállító a webszerveren tárolt oldalakba és adott esetben az ügyfél egyéb, itt tárolt adataiba technikai szempontból bármikor betekintést nyerhet. Technikai szempontból az Internet más igénybevevői is képesek lehetnek arra, hogy illetéktelenül belépjenek a hálózatba és betekintést nyerjenek az információkba. Az ügyfél teljes körűen saját maga felel az általa az Internetre bevitt és webszervereken tárolt adatokért.

  7.3. A felek kifejezetten kijelentik, hogy betartják az adatvédelmi nyilatkozatot.

  8. Általános rendelkezések

  8.1 Minden értesítés, melyet a szerződés feltételei ill. a törvény előírnak vagy megengednek, E-mail-ben vagy írásban küldendő. Az ügyfélnek gondoskodnia kell arról, hogy a Sharelook E-mail-jeit megkaphassa, azaz ne szűrje őket ki pl. egy spam-szűrő. A továbbiakban köteles a megadott E-mail-címet rendszeres időközönként, legalább 7 naponta ellenőrizni. Amennyiben egy E-mail-ben foglalt információ a Sharelook-nak szól, úgy a következő címre kell küldeni: eintrag@sharelook.de egyéb írásos információkat pedig a következő címre: Sharelook Internet Services GmbH, Glockengiesserwall 17, D-20095 Hamburg, Germany. Amennyiben Ön ilyen információk fogadója, úgy ezek az Ön által a Sharelook-Express-Service regisztrációs oldalán, vagy a standard regisztrációnál megadott E-mail-címre ill. postai címre kerülnek kiküldésre.

  8.2 A szerződésből adódó összes jogvita, amennyiben az ügyfél kereskedő, közjogi személyiség, közjogi különvagyon, vagy belföldön területi hatáskör nélküli, a Rechtsanwalt Anselm Withöft, RA-Kanzlei Withöft, Bilker Str. 23, D-40213 Düsseldorf ügyvédi iroda székhelyének területi hatáskörébe tartozik. Sharelook ezenkívül jogosult arra, hogy az ügyfelet saját választása szerinti, engedélyezett területi hatáskör szerint perelje be. A Sharelook által ezen Álatlános Üzleti Feltételek alapján kötött szerződéseire és bármilyen jellegű, ezekből adódó igényekre kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság joga érvényes, az Egységes ENSZ Vételi Jog ingóságok vételére vonatkozó rendelkezéseinek (CISG) kizárásával.

  8.3 A szerződés bármilyen módosítása, kiegészítése, részleges ill. teljes megszüntetése írásos formát igényel, az írásos forma iránti követelmény módosítása ill. megszüntetése is.

  8.4 A szerződés címsorai kizárólag az áttekinthetőséget szolgálják és nem befolyásolják a dokumentum tartalmát és értelmezését.

  8.5 Amennyiben az egyik fél lemond a szerződés, vagy a szerződés egyik részének másik fél által történő pontos végrehajtásáról, úgy ezen félnek nem jog által előírt feladata ezen szabályozásokat vagy megállapodásokat végrehajtani.

  8.6 Amennyiben ezen Álatlános Üzleti Feltételek és/vagy a szerződés rendelkezései hatálytalanok vagy azzá válnak, úgy ez nem érinti a többi rendelkezés hatályosságát, hanem minden hatálytalan rendelkezés helyett egy, olyan a megállapodás céljának megfelelő, de legalábbis azt megközelítő helyettesítő rendelkezés lép érvénybe, amilyenben a felek az azonos gazdasági eredmény elérése érdekében megállapodtak volna, ha tudatában lettek volna a rendelkezés hatálytalanságának. Ugyanez érvényes a hiányos rendelkezésekre is.

  Sharelook, 2003 december

 • Általános Üzleti Feltételek (ÁÜF) a Sharelook katalógusban való regisztrációhoz: hu_asb.pdf (34KB)
 • Download Adobe Acrobat Reader

 • Apollo7 az Ön kezdőoldala Live-keresés Apollo7 az Ön honlapján

  Nemzetközi meta-keresők: Ausztria | Belgium | Franciaország | Magyarország | Németország | Olaszország | Svájc | Spanyolország | Liechtenstein | Anglia & Észak-Írország | Hollandia
  Nemzetközi webkatalógusok: Ausztria | Belgium | Franciaország | Magyarország | Németország | Olaszország | Svájc | Spanyolország | Liechtenstein | Anglia & Észak-Írország | Hollandia
  Regionális: Bécs | Berlin | Budapest | Brüsszel | Párizs | Róma | Zürich
  Köln | Salzburg | Velence | München | Lyon | Strasbourg | további...
  Speciális ajánlatok: Sharelook Csevegő | további...

  Sajtó-service | Sharelook-termékek | Reklám az Apollo7-ben | Gyors Szolgálatán
  Információk az Apollo7-hez | Adatvédelmi nyilatkozat | ÁSF | A vállalkozás | Kapcsolat

  © 1996 - Minden jog fenntartva.